Historia Stowarzyszenia

33 lata działalności

Stowarzyszenia Klub Abstynentów „ Krokus” Charcice

W 1983r rozpoczęła się przygoda a zarazem ciężka praca abstynentów chcących zrobić coś więcej niż tylko przestać pić. Ta przygoda nazywa się Trzeźwość. Powstał wtedy skromny klub Abstynenta o nazwie „Krokus” w Charcicach, który dzisiaj po 33 latach działalności jest znanym w całej Polsce w środowisku abstynenckim i nie tylko – Stowarzyszeniem. Trudno jest opisać dokładnie prace klubu oraz ludzi z nim związanych ze względu na ich dużą rotację. Dlatego też historię „ Krokusa” przedstawię w formie kalendarium, korzystając z zapisów kroniki Klubu i Stowarzyszenia. W dniu 1 października 1983r grupa pacjentów i część personelu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Charcicach powołała do działalności Klub Abstynentów. Początkowo nazwa klubu brzmiała „ Klub Aktywnych Abstynentów”.

Na I zebraniu obecni byli :

 • Ewa Psioda
 • Stefania Mencel
 • Janusz Piechota
 • Kazimierz Wencel
 • Tadeusz Romancewicz
 • Walenty Jesse
 • Roman Gluk
 • Zenon Wajner
 • Bronisław Kabulak
 • Wojciech Dąbrowski
 • Witold Mieloch
 • Andrzej Jabczynski
 • Janusz Gajewski
 • Władyslaw Łuczak
 • Adam Stanisławiak
 • Janusz Sobierajski
 • Marek Derbich
 • Adam Majchrzak
 • Marian Owsianowski
 • Bogumił Psioda
 • Andrzej Dąbkowski
 • Bolesław Ozorkiewicz
 • Elżbieta Stanisławiak
 •  Stanisław Puk

W dniu 5 października 1983r na drugim z kolei spotkaniu wybrano Zarząd Klubu w składzie :

 1. Wojciech Dąbrowski –  Prezes
 2. Adam Stanisławiak –  Viceprezes
 3. Wojciech Świetlik –  Sekretarz

Na zebraniu tym przyjęto nazwę : Klub Abstynentów „ Krokus”. Podjęto starania o uzyskanie osobowości prawnej oraz rozpoczęto prace nad stworzeniem statutu klubu.

W okresie tym klub liczył 24 członków. Jako główną linię działania klub przyjął zasadę pomocy i przygotowania członków do pracy w klubach środowiskowych. Członkowie klubu zajęli się działalnością propagującą abstynencję, kulturalno – oświatową i sportowo – rekreacyjną. Opiekunem klubu z ramienia Dyrekcji OLO został mgr Bogumił Psioda, a pracą kulturalno – oświatową zajęła się instruktor terapii –  Ewa Psioda.

W dniu 10 listopada 1983r nastąpiły zmiany i w uzupełniających wyborach do zarządu klubu wybrano kol. Kazimierza Wencla.

W tym początkowym okresie działalności klub nawiązał ścisła współpracę z Poznańskim Stowarzyszeniem Klub Abstynentów w Poznaniu przy ul 3 Maja skąd czerpano doświadczenia wykorzystywane następnie w działalności naszego klubu. Podobny kontakt utrzymywano również z klubem Wzajemnej Pomocy „ Nadzieja” w Lublińcu.

W dniu 27lutego 1984r pożegnaliśmy naszego psychologa panią mgr Stefanię Mencel, która po 12 latach pracy w OLO opuściła Zakład przechodząc na emeryturę. Zarząd Klubu postanowił przyznać honorowe członkostwo Klubu Krokus pani Mencel.

W dniu 13-15kwietnia 1984r przedstawiciele klubu Grzegorz Grząbka i Bogumił Psioda przebywali w Zakopanem na pierwszym spotkaniu przedstawicieli klubów abstynenckich.

W tym samym roku, 30 maja, klub został zarejestrowany w Wydziale Społeczno- Administracyjnym Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i uzyskał osobowość prawną z prawem działania na terenie województwa poznańskiego.

W dniu 10 lipca 1984r odbyło się Walne Zebranie na którym wybrano nowe władze klubu w składzie:

 1. Tadeusz Romancewicz – Prezes
 2. Jerzy Wieliński            –   VicePrezes
 3. Aleksander Osiński     –   Sekretarz

Równocześnie wybrano delegata – kol.Romancewicza na posiedzenie komitetu założycielskiego Towarzystwa Klubów Trzeźwości w Częstochowie.

13 i 14 października 1984r obchodzono I-ą rocznicę powstania klubu. Na spotkaniu podsumowano całoroczną działalność klubu,który w minionym roku prowadził działalność informacyjną, kulturalno-oświatową – rekreacyjno-sportową. W obchodach I-ej rocznicy udział wzięli zaproszeni goście w tym : Naczelnik Urzędu Gminnego, I sekretarz KG PZPR, przedstawiciel wydziału zdrowia Urzędu Wojewódzkiego, delegacja klubu „ Nadzieja” z Lublińca delegat Zawierciańskiego Zrzeszenia Młodzieży .

W drugim dniu obchodów I rocznicy przeprowadzono I-y bieg przełajowy o Puchar Przechodni Dyrektora OLO, zwycięzcą został kol. Roman Kowal z klubu „ Krokus”.

Na spotkaniu końcowym podjęto uchwałę o stałym utrzymywaniu kontaktów z innym klubami na terenie Polski, jak również rozszerzenie działalności na terenie  gminy.

W dniu 23 listopada 1984r na bazie istniejącej już drużyny brydżowej powstała przy klubie szkółka brydżowa. Pierwszą drużynę klubową tworzyli :

 • Paweł Florczak
 • Jerzy Sobczyński
 • Jacek Muszyński
 • Andrzej Brzostowicz

W dniu 31 kwietnia 1985r kol. Kazimierz Wencel wysunął propozycję aby przeprowadzić sondaż w innych klubach z myślą utworzenia Rady Klubów Abstynenckich. Członkowie klubu : Ewa Psioda, Kazimierz  Wencel i Bogumił Psioda wysłali list otwarty do redakcji „ Problemy alkoholizmu”, „ Zdrowie i Trzeźwość” oraz do znanych klubów abstynenckich z regionu północno-zachodniego z apelem o utworzenie Rady Klubów Abstynenckich Regionu Wielkopolska.

Spotkanie przedstawicieli klubów odbyło się w dniu 5 października 1985r w Charcicach gdzie podjęto uchwałę o utworzeniu Rady Klubów Abstynenckich Regionu Północno-Zachodniego z siedzibą w Poznaniu przy ul. 3 Maj 45.

Klub „ Krokus” na tym spotkaniu reprezentowali : Ewa Psioda, Kazimierz  Wencel , Janusz Piechota, Bogumił Psioda. Do Prezydium rady Klubów został wybrany Kazimierz Wencel a stałymi reprezentantami wybrano Czesław Mazurczaka i Bogumiła Psiodę.

W dniu 28 sierpnia 1985r na Walnym Zebraniu dokonano wyboru nowych władz klubu , które stanowili :

 1. Kazimierz Wencel – Prezes
 2. Roman Dominiak – Vice Prezes
 3. Jan Ratajczak – Sekretarz

Komisja Rewizyjna w składzie :

Czesław Mazurczak  – Przewodniczący

Jerzy Maćkowiak      – Członek

Piotr Kawczyński      – Członek

W dniu 6 października 1985r klub obchodził II  rocznicę swojego powstania, w uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele klubów uczestniczący w spotkaniu założycielskim Rady Klubów Abstynenckich. Odbył się również II-gi bieg przełajowy o Puchar Przechodni Dyrektora OLO który wygrał kol. Marian Kapitańczyk z koła SKP przy „ osiedlu Młodych” w Poznaniu.

Mottem przewodnim dalszej działalności klubu stało się hasło : „ Kto żyw niech szerzy ideę trzeźwości”

W dniach 3-4 1987r w I Ogólnopolskim Jesiennym Rajdzie Abstynenckim „ Klonowego Liścia” zorganizowanym przez klub „ Krokus” uczestniczyło 73 abstynentów i członków ich rodzin. Rajd odbywa się co roku jesienią, w 2015 r zorganizowaliśmy  już 29 Rajd Jesienny „ Klonowego Liścia” .

21 i 22lipca 1989 r klub zorganizował otwarty Turniej Brydża Sportowego oraz zawody sportowe dla dzieci na terenie Chrzypska Wielkiego. Impreza ta stał się zaczątkiem  „ Dni Wędzonej Sielawy” organizowanych do dziś przez Gminę Chrzypsko Wielkie.

W 1989r drużyna brydż sportowego klubu „ Krokus” zdobyła Puchar Polski w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim, pokonując wiele drużyn II ligowych.

W 1993r Klub otrzymał od redakcji miesięcznika „ Problemy Alkoholizmu” wyróżnienie i tytuł „Klub Roku” .

W rajdzie „ Klonowego Liścia” we wrześniu 2003r uczestniczyło prawie 1000 osób. W tym samym roku klub został zarejestrowany w Krajowym Sądzie Rejestrowym.

Przez 25 lat działalności klubu można wyróżnić okresy działalności:

1983 – 1985    Prezes Tadeusz Romancewicz –

powstanie klubu, zapoznanie się z zasadami funkcjonowania takiej organizacji,

nawiązywanie kontaktów z innymi, nielicznymi wówczas klubami abstynenckimi w Polsce,

1986 – 1990    Prezes Kazimierz Wencel –

prężne rozwijanie działalności klubu w środowisku osób niepijących i współuzależnionych,

wyjście z działalnością na zewnątrz – na teren gminy, województwa, organizacja dużych imprez o zasięgu ogólnopolskim – forum abstynenckie, Rajd Klonowego Liścia, drużyna brydża sportowego, organizacja klubowego środowiska abstynenckiego na terenie województwa,

1993 – 2010     Prezes Andrzej Brzostowicz –

ukierunkowanie działalności na szeroką promocję trzeźwości,

powstanie autorskiego programu profilaktyki uzależnień skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej z terenów 4 gmin sąsiadujących z Chrzypskiem Wielkim,

współpraca przy tworzeniu „ Dni Wędzonej Sielawy” poprzez organizację turnieju brydża sportowego, organizacja znanego w całej abstynenckiej Polsce, teraz już 3 dniowego rajdu „Klonowego Liścia” , z liczbą jego uczestników dochodzącą do tysiąca, współpraca z organami samorządowymi, urzędami gmin i miasta i gminy: Chrzypsko Wielkie, Sieraków, Międzychód, Opalenica, urzędem marszałkowskim, starostwami powiatowymi.

2010- 2016 Andrzej Gilowski

Dalsze prowadzenie programu profilaktyki uzależnień skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej z terenów 4 gmin sąsiadujących z Chrzypskiem Wielkim,

Kontynuacja współpracy przy organizacji „ Dni Wędzonej Sielawy” poprzez organizację turnieju brydża sportowego i pomoc w organizacji biegów przełajowych, organizacja rajdów  „Klonowego Liścia” , współpraca z organami samorządowymi, urzędami gmin i miasta i gminy: Chrzypsko Wielkie, Sieraków, Międzychód, Opalenica, urzędem marszałkowskim, starostwami powiatowymi.

Klub „Krokus” organizuje spotkania klubowiczów przy grillu, zabawy taneczne, imprezy z okazji rocznicy abstynencji członków klubu, bezpośrednio w klubie od 2008 roku działa grupa Anonimowych Alkoholików „ Cedr”.

Wśród członków naszego klubu jest wielu niepijących i trzeźwiejących alkoholików z wieloletnim stażem abstynencji .

W minionych latach z szeregu członków klubu odeszło na wieczny miting abstynencki wiele osób,  , Stefania Mencel, Marek Wadecki , Basia Wałęsa, Marian Kubicki, Tadeusz Romancewicz, Leszek Bodzianowski, Lucjan Wałęsa,Czesław Mazurczak, Edward Bierka, Wojciech Dąbrowski, Andrzej Brzostowicz, Kazimierz Wencel,  Lech Szymanek, Józef Kowala, Janusz Jędroszyk i inni.

 

Niech odpoczywają w pokoju.

Przy Stowarzyszeniu Klub Abstynentów „ Krokus” działa 5 osobowy Zarząd :

Andrzej Gilowski        – Prezes,

Marek Chwalisz          – VicePrezes

Tadeusz Konieczny   – Sekretarz

Marek Bromber           – Skarbnik

Tadeusz Kowal              – Członek

 

oraz Komisja Rewizyjna w składzie :

Grzegorz Krupecki – przewodniczący

Marian Paluszkiewicz – członek.

 

Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 17 do 20.

 

Charcice, 2016-07-01